Last ned som PDF

68 sider

0.89 MB

Forsiden av dokumentet Terrestrisk naturovervåking

Evaluering

Terrestrisk naturovervåking smågnagere og fugl i TOV-områdene 2004

Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) omfatter integrert overvåking av et bredt spekter av økosystemkomponenter i næringskjeder i boreale og alpine økosystemer, som mengde og forekomst av planter (markvegetasjon og epifytter på trær), samt populasjonsstørrelse og pro-duksjon hos dyr (smågnagere, lirype, kongeørn, jaktfalk og et utvalg av spurvefuglarter). Dette er komponenter som kan respondere på endringer i ulike menneskeskapte eller naturlige på-virkningsfaktorer. Programmet er særlig egnet til å fange opp effekter av storskala endringer i klima og langtransporterte luftforurensninger, der de sørligste områdene (Lund, Solhomfjell) har de høyeste belastningene av forurensninger. Indikatorarter som planter, rovfugl og spurve-fugl kan forventes å ha annen artssammensetning, bestandsdynamikk og/eller lavere repro-duksjonssuksess, i sør dersom forurensninger har effekter. I henhold til gjennomføringsplanen ble det i 2004 ikke utført ordinære undersøkelser av markvegetasjon og epifytter. Det er derfor bare resultatene for smågnagere og fugler som rapporteres her.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Erik Framstad og John Atle Kålås

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-426-1581-0