Last ned som PDF

11 sider

0.27 MB

Forsiden av dokumentet Alternativer til kirurgisk kastrering av hanngris

Forhåndsutredning

Alternativer til kirurgisk kastrering av hanngris Rapport fra en arbeidsgruppe

I Ot.prp nr. 15 (2008‐2009) Om lov om dyrevelferd er det anført at det er en målsetting å komme bort fra rutinemessig kastrasjon av smågris. Statsråd Sylvi Listhaug avholdt møte med kjøttbransjen den 10. november 2014. Bransjen var representert ved Nortura, KLF og Animalia. Temaet for møtet var alternativer til kirurgisk kastrering av gris. I møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en plan for å redusere omfanget av kirurgisk kastrering. Arbeidsgruppen kom frem til følgende: Bransjen er innstilt på å forplikte seg til en målsetting om 10 % omfang av bruk av Improvac innen utgangen av 2015 (1,3 % i 2014). Arbeidsgruppen vil anbefale at det ikke ensidig satses på immunologisk kastrering av gris når fremtidige alternativer til kirurgisk kastrering skal vurderes. Det er fortsatt usikkerheter knyttet til både effekt og uønskede side‐effekter/bivirkninger av vaksinen. Det vurderes også uheldig å binde seg opp til bruk av et legemiddel fra en produsent som pr. i dag har monopol i det norske markedet. Arbeidsgruppen mener det er interessante muligheter i avl for å redusere rånelukt.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk