Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Rapport om rammer for magasindisponering

Evaluering

Rapport om rammer for magasindisponering

Denne utredningen gir en oversikt over kraftmagasinene i Norge, de juridiske rammer for magasindisponering og de ulike interesser som berøres av disponeringen. Utredningen diskuterer hvilke konsekvenser eventuelle endringer i magasindisponeringen før og etter innføringen av energiloven, kan ha hatt på ulike miljøinteresser. Det pekes på enkelte forhold som bør vurderes i forbindelse med kommende vilkårsrevisjoner av eldre vassdragskonsesjoner. Det beskrives ulike skranker for manøvrering fastsatt i konsesjoner og lovgivning, deriblant reguleringsgrenser, fyllingsrestriksjoner og minstevannføring. Rapporten diskuterer også adgangen til å pålegge vilkårsendringer gjennom fornyelser av konsesjoner, revisjon av konsesjoner og andre endringsmuligheter fastsatt i lov og praksis. Den belyser krav som stilles til ansvarlige valg innenfor gjeldende manøvreringsreglement for å motvirke flom og tørke. (tappestrategier) Rapporten beskriver regulantens og private interesser, samt allmenne interesser som kraftproduksjon, flom og tørke, sikkerhet, landskap, friluftsliv og ferdsel, akvatisk økologi og biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljø. Utmarksbaserte næringer som fiske, reiseliv og reindrift, omtales også.

Publisert

Eier

Olje- og energidepartementet

Utfører

Multiconsult

Forfattere

Brian Glover, Bo Wingård, Alexander Kristiansen og Pål Høberg

Språk

norsk (bokmål)