Last ned som PDF

100 sider

0.71 MB

Forsiden av dokumentet Jakten på kvalitetsindikatorene

Evaluering

Jakten på kvalitetsindikatorene Sluttrapport fra prosjektet ‘Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen’

Dette er sluttrapporten fra prosjektet «Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen». Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og startet opp i begynnelsen av 2010. I løpet av de vel tre årene fra oppstart til begynnelsen av 2013, har prosjektet omfattet en rekke analyser presentert i tilsammen seks delrapporter. Formålet med sluttrapporten er både å oppsummere og diskutere hovedfunn fra de ulike delrapportene, og se resultatene i sammenheng, men også å peke på mulige kvalitetsindikatorer for grunnopplæringen, og hvordan kvalitetsindikatorer kan videreutvikles med utgangspunkt i tilgjengelige datakilder. Prosjektet har hatt som formål å utnytte bredden i de eksisterende datakilder på nasjonalt nivå. Gjennom analyser av et bredt sammensatt datamateriale har hensikten både vært å skape et nyansert bilde av sammenhenger mellom elevresultater og ulike innsatsfaktorer, samt legge grunnlag for utvikling av gode kvalitetsindikatorer for grunnopplæringen. Dette gjøres i form av anbefalinger for videre utvikling av de sentrale nasjonale kildene til informasjon om skolen: De nasjonale prøvene og andre prestasjonsmål, Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og Elevundersøkelsen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788272189258