Last ned som PDF

59 sider

0.54 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland

Vedlegg

Evaluering

Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland

Evalueringen omfatter perioden 1995 -2006 og legger hovedvekt på prosjektområdene renere produksjonsprogrammet, kulturminnesamarbeidet, det grensenære samarbeidet og enøk- og bioenergiprosjekter under UDs bevilgning. Det har vært en rivende utvikling i Russland under evalueringsperioden både økonomisk og organisatorisk. Den norske økonomiske støtten var høyest på 1990- tallet og er nå flatet ut. Midlene rettes nå i større grad mot områder med tydelig norske interesser, som havmiljøsamarbeidet. Flere organisatoriske forandringer på russisk side har i perioder komplisert samarbeidet. Under Naturressursministeriets ledelse er samarbeidet nå inne i en bedre periode med betydelig russisk egeninnsats. Miljøvern som politikkområde har imidlertid ikke noen framtredende plass i Russland. Evalueringen påpeker at den overordnede målsettingen fra norsk side i en tidlig fase om å bidra til omstrukturering av russisk politikk og samfunn var noe ambisiøs. I det operative samarbeidet er dette med rette tonet ned. Det påpekes også at organiseringen på norsk side har endret seg i takt med bevilgninger og aktivitetsnivå, og har vært fleksibel og fungert godt. Evalueringen påpeker at et hoveddilemma framover er hvorvidt den store tematiske spredningen skal videreføres, og i hvilket omfang samarbeidet skal innebære økonomisk støtte fra norsk side. Den bedrede økonomien på russisk side tilsier at miljøvernsamarbeidet i mindre grad bør baseres på norsk økonomisk støtte. Samtidig er det et dilemma at miljøvern nå er lavt prioritert i russisk politikk også på områder som har stor betydning for Norge. Anbefalingene går bl a ut på at antallet arbeidsområder under miljøvernkommisjonen snevres inn og konsentreres om norske interesser. Vektleggingen av samarbeidet om havmiljø anbefales videreført og utvidet til å omfatte Barentshavets nedbørsfelt. I tillegg ansees det grensenære samarbeidet å være den logiske kjernen i det norsk-russiske samarbeidet gjennom samarbeid om felles forvaltningsoppgaver.

Publisert

Eiere

Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Utfører

Fritjof Nansens institutt

Forfattere

Lars Rowe, Geir Hønneland og Arild Moe

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7613-510-7