Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland

Vedlegg

Evaluering

Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland

Evalueringen omfatter perioden 1995 -2006 og legger hovedvekt på prosjektområdene renere produksjonsprogrammet, kulturminnesamarbeidet, det grensenære samarbeidet og enøk- og bioenergiprosjekter under UDs bevilgning. Det har vært en rivende utvikling i Russland under evalueringsperioden både økonomisk og organisatorisk. Den norske økonomiske støtten var høyest på 1990- tallet og er nå flatet ut. Midlene rettes nå i større grad mot områder med tydelig norske interesser, som havmiljøsamarbeidet. Flere organisatoriske forandringer på russisk side har i perioder komplisert samarbeidet. Under Naturressursministeriets ledelse er samarbeidet nå inne i en bedre periode med betydelig russisk egeninnsats. Miljøvern som politikkområde har imidlertid ikke noen framtredende plass i Russland. Evalueringen påpeker at den overordnede målsettingen fra norsk side i en tidlig fase om å bidra til omstrukturering av russisk politikk og samfunn var noe ambisiøs. I det operative samarbeidet er dette med rette tonet ned. Det påpekes også at organiseringen på norsk side har endret seg i takt med bevilgninger og aktivitetsnivå, og har vært fleksibel og fungert godt. Evalueringen påpeker at et hoveddilemma framover er hvorvidt den store tematiske spredningen skal videreføres, og i hvilket omfang samarbeidet skal innebære økonomisk støtte fra norsk side. Den bedrede økonomien på russisk side tilsier at miljøvernsamarbeidet i mindre grad bør baseres på norsk økonomisk støtte. Samtidig er det et dilemma at miljøvern nå er lavt prioritert i russisk politikk også på områder som har stor betydning for Norge. Anbefalingene går bl a ut på at antallet arbeidsområder under miljøvernkommisjonen snevres inn og konsentreres om norske interesser. Vektleggingen av samarbeidet om havmiljø anbefales videreført og utvidet til å omfatte Barentshavets nedbørsfelt. I tillegg ansees det grensenære samarbeidet å være den logiske kjernen i det norsk-russiske samarbeidet gjennom samarbeid om felles forvaltningsoppgaver.

Publisert

Eiere

Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Utfører

Fridtjof Nansens Institutt

Forfattere

Lars Rowe, Geir Hønneland og Arild Moe

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7613-510-7