Last ned som PDF

134 sider

3.89 MB

Forsiden av dokumentet Helhet og sammenheng

Kartlegging

Helhet og sammenheng Utvikling og variasjon i bruk av helse- og omsorgstjenester blant pasienter med behov for helhetlige tjenester

Et godt og velfungerende helse- og omsorgssystem gir riktig, sikker og virkningsfull behandling og oppfølging uavhengig av hvor man bor i landet og på tvers av sosiale skillelinjer. Norge er et av de landene i verden som kan hevde at vi i stor grad lykkes med dette, men det er også velkjent at de organisatoriske og finansielle strukturene som helsevesenet er bygget på, kan skape barrierer for god og effektiv pasientbehandling. Pasientgrupper med behov for helhetlige og sammenhengende tjenester på tvers av strukturene kan være særlige sårbare for svakheter i helse- og omsorgstjenesten. Eldre og personer med kroniske og sammensatte lidelser, pasienter med behov for habilitering og rehabilitering eller pasienter med psykisk sykdom eller ruslidelser er særlig utsatt. Disse pasientgruppene står for en betydelig del av ressursbruken i helsetjenesten. Gode og virkningsfulle behandlinger som ivaretar de helhetlige behovene som disse pasientene har, vil også innebære en effektiv ressursutnyttelse og kan forebygge uønsket ressursbruk i fremtiden. God ressursutnyttelse og pasientbehandling av god kvalitet er ofte to sider av samme sak. I denne rapporten setter vi fokus på pasienter med behov for helhetlige helse- og omsorgstjenester for å gi en nærmere vurdering av utfordringene i spesialisthelsetjenesten. Rapporten er en oppsummering av nye og tidligere analyser og beskriver: (i) sentrale utviklingstrekk i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen, samt (ii) variasjoner i tilbud og bruk av ulike typer tjenester for disse pasientene. For bedre forståelse av ulike systemer og prosesser for samhandlingspasientene er det nyttig å beskrive utvikling og variasjon i et forløpsperspektiv (figur 1). Forløpsperspektivet knytter bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester til bruk av spesialisthelsetjenester. En slik modell hjelper oss å se hvordan ressursbruk i de ulike delene i behandlingskjeden henger sammen. Denne rapporten omfatter alle temaene i figuren.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg