Last ned som PDF

296 sider

1.84 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Innovasjon Norge

Vedlegg

Evaluering

Evaluering av Innovasjon Norge

Evalueringen viser at Innovasjon Norge med stor sannsynlighet bidrar til økt verdiskaping i Norge. Organisasjonen formidler finansielle virkemidler på en profesjonell og faglig solid måte. Organisasjonen har imidlertid også utviklings-oppgaver knyttet til virkemidler og politikkutforming. Effekten av ressursbruken på dette området er vanskelig å måle, men det synes klart at organisasjonen i for liten grad har utviklet seg som en kunnskapsorganisasjon og premissgiver for norsk næringspolitikk. Sammenhengen mellom mål og virkemidler er uklar og det er behov for å gjøre denne sammenhengen mer entydig. Mål-strukturen bør forbedres og styringen av organisasjonen bør i større grad baseres på rammestyring, ikke detaljstyring som i dag. En større andel av virkemidlene bør støtte prosjekter med innovasjon av nasjonal eller internasjonal karakter som sentralt siktemål. En større andel av midlene bør gjøres tilgjengelig for bedrifter i sentrale strøk. Evalueringen har ikke avdekket behov for å endre organisasjonsstrukturen til Innovasjon Norge

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utførere

Econ Nordic, Agenda Kaupang og Damvad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8232-140-2