Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av Innovasjon Norge

Vedlegg

Evaluering

Evaluering av Innovasjon Norge

Evalueringen viser at Innovasjon Norge med stor sannsynlighet bidrar til økt verdiskaping i Norge. Organisasjonen formidler finansielle virkemidler på en profesjonell og faglig solid måte. Organisasjonen har imidlertid også utviklings-oppgaver knyttet til virkemidler og politikkutforming. Effekten av ressursbruken på dette området er vanskelig å måle, men det synes klart at organisasjonen i for liten grad har utviklet seg som en kunnskapsorganisasjon og premissgiver for norsk næringspolitikk. Sammenhengen mellom mål og virkemidler er uklar og det er behov for å gjøre denne sammenhengen mer entydig. Mål-strukturen bør forbedres og styringen av organisasjonen bør i større grad baseres på rammestyring, ikke detaljstyring som i dag. En større andel av virkemidlene bør støtte prosjekter med innovasjon av nasjonal eller internasjonal karakter som sentralt siktemål. En større andel av midlene bør gjøres tilgjengelig for bedrifter i sentrale strøk. Evalueringen har ikke avdekket behov for å endre organisasjonsstrukturen til Innovasjon Norge

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utførere

Econ Pöyry, Agenda utredning & utvikling og Damvad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8232-140-2