Last ned som PDF

35 sider

1.46 MB

Forsiden av dokumentet Safety in numbers. Litteraturstudie

Studie

Safety in numbers. Litteraturstudie

I Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 er det en målsetning at økningen i persontrafikken i de store byene i Norge i hovedsak skal tas av gående og syklende. Dette har skapt bekymring da det er lett å tenke at de myke trafikantene er en spesielt utsatt gruppe i trafikken og at økt eksponering vil bety økt antall ulykker. Teorien om Safety In Numbers – SIN - gir et mer nyansert bilde av denne sammenhengen, der undersøkelser tyder på at når antall gående og syklende i trafikken øker, vil risikoen per trafikant avta. En rekke undersøkelser i vårt kildemateriale påviser at det eksisterer en SIN-effekt: Risikoen for å bli skadet som gående eller syklende er en ikke-lineær funksjon av volumet, og jo flere som går og/eller sykler, jo mindre blir risikoen for skade per gående eller syklende.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Rambøll Norge AS

Forfattere

Elin Børrud, Tanu Priya Uteng og Grethe Myrberg

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon