Last ned som PDF

25 sider

0.11 MB

Forsiden av dokumentet Konklusjoner og erfaringer fra en evalueringsprosess

Evaluering

Konklusjoner og erfaringer fra en evalueringsprosess evalueringene av de teknisk-industrielle institutter 1995-2001

Samlet vurdering av de teknisk-industrielle instituttene (2002). I årene 1995-2001 ble alle de teknisk-industrielle instituttene evaluert av Forskningsrådet. Sammenstilling av disse evalueringene ble utført i 2002. Tilsammen 14 teknisk-industrielle forskningsinstitutter får grunnbevilgning Forskningsrådet. De teknisk-industrielle instituttene har en årlig omsetning (2002) på 2600 mill. kr. og en personellinnsats på 2600 årsverk. Forskningsrådets basisbevilgninger (grunnbevilgninger og strategiske instituttprogrammer) utgjør ca. 8 % av omsetningen og deres overskudd er normalt rundt 3 %. Instituttene har tre roller og hovedformål: Oppdragsrollen: Gjennomføre forskning og utvikling på oppdrag fra industri og offentlige organer og sørge for driftsøkonomi, markedsinngrep og økonomisk sikkerhet. Forskningsrollen: Bygge opp og vedlikeholde forskning, utvikling og kompetanse med høy kvalitet og internasjonalisering. Samfunnsrollen: Sørge for teknologispredning, forskerutdannelse og grunnutdannelse. Instituttene spiller også en viktig rolle ved nyskapning gjennom patentering og nyetablering av bedrifter. Evalueringsprosessen Evalueringene av de teknisk-industrielle instituttene er blitt gjennomført av uavhengige internasjonale ekspertkomitéer oppnevnt av Forskningsrådet. I perioden 1995-2001 gjennomførte ti komiteer 26 institutt-/avdelingsevalueringer innen 10 fagområder. Forskningsrådet har benyttet samme evalueringsprosess og samme hovedmandat for alle komiteene. Separat, men parallelt med komiteenes arbeid, er det gjennomført kundeundersøkelser for alle de 14 instituttene. I denne sammenheng har Forskningsrådet støttet utviklingen av metoder for kundeundersøkelser. Generelle trekk i evalueringsresultatene Resultatene fra evalueringene er gitt i 10 evalueringsrapporter. Det ble i 2002 foretatt en metaevaluering, der man gjennomgikk de ulike evalueringene for å finne fellestrekk. Denne gjennomgangen vil danne grunnlaget for en fremtidig instituttpolitikk. Forskningskvalitet Noen institutter utmerker seg som svært gode. Det finnes flere eksempler på forskningsinnsats av høy vitenskapelig kvalitet. Det er stor spredning i kvalitet fra institutt til institutt og fra avdeling til avdeling innen samme institutt. Instituttene anbefales å konsentrere seg om områder der de kan utmerke seg, og å trekke opp en strategi som fremmer kvaliteten ved alle avdelinger ved instituttet. Rolle, relevans og teknologioverføring Instituttene oppfyller sin rolle som oppdragsinstitutt for industrien på en god måte, og de har hatt og har fortsatt en viktig funksjon for den næringen de betjener. Instituttene konkurrerer i for stor grad med konsultentselskaper - slik virksomhet bør avskalles og eventuelt kommersialiseres. Overføring av egenutviklet teknologi fra instituttene til samfunnsliv og næringsliv blir sett på som en av de viktigste oppgavene instituttene har. Slik teknologioverføring skjer gjennom samarbeid om forskningsoppdrag, mobilitet, og ved utnytting av forskningsresultater som basis for industrielle nyetableringer. Samarbeid Det anbefales at instituttene styrker det internasjonale forskningssamarbeidet, blant annet gjennom EUs forskningsprogrammer. Samarbeidet mellom instituttene bør også styrkes. Samarbeid med industriens forskningslaboratorier om krevende prosjekter bør tilstrebes. Ledelse og organisasjon Instituttene har en effektiv økonomisk ledelse. Ledelsen ved mange av instituttene bør legge større vekt på sin oppgave som forskningsledere og strategiske ledere

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Språk

norsk (bokmål)