Last ned som PDF

90 sider

1.23 MB

Forsiden av dokumentet Sameksistens mellom fiskerinæringen og oljevirksomheten i området Lofoten - Barentshavet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling

Evaluering

Sameksistens mellom fiskerinæringen og oljevirksomheten i området Lofoten - Barentshavet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling

Vinteren 2003 etablerte Olje- og energidepartementet og Fiskeridepartementet en arbeidsgruppe som skulle vurdere mulighetene for sameksistens mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen i området fra Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet. Arbeidsgruppen oppsummerte sitt arbeid i en rapport som ble ferdigstilt i juli 2003. Arbeidsgruppen og dens arbeid ble omtalt i St. meld. nr. 38 (2003-2004) ”Om petroleumsvirksomheten” (oljemeldingen), i forbindelse med utlysningen av "Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder" (TFO) 2005 og i St. meld. nr. 19 (2004-2005) ”Marin næringsutvikling Den blå åker”. I forbindelse med behandlingen av oljemeldingen fattet Stortinget følgende vedtak: "Stortinget ber Regjeringen utvide sameksistensutvalget med representanter med miljøfaglig og juridisk kompetanse". Sameksistensgruppen gjenopptok sitt arbeid i juni 2005. Den utvidede arbeidsgruppen (Sameksistensgruppen II) består av representanter fra Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning, Norges Fiskarlag, Oljeindustriens landsforening og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Bakgrunnen for at gruppen gjenopptar sitt arbeid er således dels knyttet til oppfølgingen av oljemeldingen, men også en oppfølging av en prosess det ble enighet om i forbindelse med utlysningen av TFO 2005 og som også er omtalt i St. meld. nr. 19 (2004-2005). Videre må gruppens arbeid sees i sammenheng med arbeidet med helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Arbeidsgruppen fikk et todelt mandat. I henhold til del 1 i mandatet skal gruppen vurdere mulighetene for sameksistens mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen innenfor rammene av en bærekraftig utvikling i området fra Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet syd.

Publisert

Eier

Energidepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk