Last ned som PDF

76 sider

0.91 MB

Forsiden av dokumentet Norsk lingvistikk

Evaluering

Norsk lingvistikk en evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter

Evaluering av lingvistisk forskning ved de fire universitetene (2002). Evalueringen av lingvistisk forskning ved de fire universitetene ble ferdigstilt i 2002. Hovedformålet med evalueringen var å - bidra til fagutvikling - gi innsikt i styrke, svakhet og utfordringer for den lingvistiske forskningen - identifisere forhold som bidrar til å fremme kvalitet - utvide og styrke Forskningsrådets og forskningsmiljøenes kunnskapsgrunnlag - bidra til læring og endringsarbeid i miljøene Hovedkonklusjoner og anbefalinger: - Mer nasjonalt samarbeid om felles prosjekter, samarbeid om veiledning og forskerutdanning. - Bedre integrasjon og mer samarbeid mellom instituttene på det enkelte fakultet. - Mer bevisst rekruttering, særlig til deler av lingvistikken. - Bedre faglig ledelse. Oppfølging i Forskningsrådet: En arbeidsgruppe med representanter for fagmiljøene utarbeidet en rapport med følgende forslag til tiltak fra Forskningsrådet: - Forskningsrådet inviterer til søknader om strategiske prosjekter som blant annet viser hvordan man har forholdt seg til evalueringsrapportens anbefalinger og hvor krav til samarbeid og faglig ledelse står sentralt. - Forskningsrådet etablerer i samarbeid med Det nasjonale fagrådet for lingvistikk et nasjonalt seminar eller konferanse i første del av 2003, og eventuelt påfølgende år, for blant annet å drøfte konkrete forslag til tiltak som er aktuelle ut fra evalueringsrapportens anbefalinger, men også for å ivareta en "monitorfunksjon" i forhold til fagområdet. - Forskningsrådet bør arbeide for å få etablert Norsk språkbank. Oppfølging i fagmiljøene: En rekke tiltak er iverksatt: - Mer aktivt samarbeid på en rekke felt. - Forskerutdanningskurs er i gang. - NTNU har slått sammen Institutt for anvendt lingvistikk og Lingvistisk instituttt - Ved Universitetet i Oslo arbeider en aktivt med å utvikle postdoktorstillingene som en del av miljøet. De gis 10% pliktarbeid, og det legges stor vekt på å integrere dem i arbeidsfellesskapet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-12-02518-9