Last ned som PDF

94 sider

0.53 MB

Forsiden av dokumentet Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges - A Review

Vedlegg

Evaluering

Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges - A Review

Evaluering av grunnforskning innen IKT (2002). Norges forskningsråd gjennomførte i 2001-2002 en evaluering av grunnforskningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ved universitetene, vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler. I evalueringsrapporten slås det fast at norsk IKT-forskning er underfinansiert, den er preget av strukturelle svakheter og manglende ledelse. Videre pekes det på at IKT-forskningen i Norge produserer bedre enn forventet og at norske forskningsgrupper har mulighet til å nå et internasjonalt toppnivå, dersom de problemene som er identifisert løses på en tilfredsstillende måte. Oppfølging Oppfølgingen av evalueringen har omfattet utarbeidelse av en fagplan for hvordan forskningen skal styrkes innenfor faget. De viktigste anbefalingene fra fagplanutvalget gjengis her. De viktigste anbefalingene er å øke midlene til IKT-forskningen betydelig og å fokusere sterkere på kvalitet i tildelingen av midler. Fagplanutvalget foreslår å øke midlene til universitetene tilsvarende 10 nye stillinger pr år i 10 år, etablere 20 nye stipendiatstillinger hvert år i 10 år og at Forskningsrådet øker bevilgningene til IKT-forskningen med 50 millioner norske kroner i 2006, og deretter øker dette med 10 millioner kroner i året i 10 år. Utvalget anbefaler også at Forskningsrådet etablerer brede forskningsprogrammer. Fagplanutvalget har også vært opptatt av at det i det norske forskningssystemet legges for stor vekt på undervisning og at forskerne ikke gis tid til å forske. Utvalget anbefaler i denne sammenhengen Utdannings- og forskningsdepartementet å utrede hvorvidt de nye finansieringsmodellene utilsiktet fører til en prioritering av undervisning på bekostning av forskningen. I tillegg anbefaler utvalget utredning av et nytt stillingssystem med en midlertidig stillingskategori mellom postdok og fast stilling. Fagplanen inneholder også råd til institusjonene. Forskningsmiljøene blir oppfordret til å utnytte lønnssystemet bedre og til å styrke forskningsgruppene sine ved å identifisere og støtte gode forskergrupper og nedprioritere dårlige. De oppfordres til å styrke det internasjonale samarbeidet, gjennomføre selvevalueringer minst hvert 5. år og evaluere doktorgradsutdanningen slik at gjennomføringsgraden forbedres.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Språk

engelsk

ISBN

82-12-01772-9