Last ned som PDF

130 sider

0.5 MB

Forsiden av dokumentet En undersøkelse om PP tjenestens arbeid med barnehagen

Evaluering

En undersøkelse om PP tjenestens arbeid med barnehagen

I løpet av det siste tiåret har det vært flere forskningsprosjekter og evalueringer som enten direkte eller indirekte har forsøkt å kaste lys over PPT og dets arbeid (f.eks. Anthun, 2002; Fylling & Handegård, 2009; Idsoe, 2006). I tidligere evalueringer er imidlertid PP-tjenestens forhold til skole og barnehage ofte blitt behandlet under ett, eller så har forskningen utelukkende vært rettet mot skolen. Det er derfor en manglende dokumentasjon av hvordan PPT samarbeider med barnehagen i forhold til både individuelle saker og systemrettet arbeid (Hopperstad, Hellem, & Kjørholt 2005; Wendelborg, 2006; Sjøvik, 2007). Denne sluttrapporten er en del av prosjektet "Kunnskapsstatus om PP-tjenestens arbeid med barnehagen". Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i tidsrommet 1.oktober 2010 – 1.januar 2011. Oppdragsgiveren har presisert i utlysningsbrevet at rapporten skulle "undersøke nærmere i hvor stor grad PPT arbeider systemrettet mot barnehagen".

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Universitetet i Agder

Språk

norsk

ISBN

9788271176839