Last ned som PDF

261 sider

3.21 MB

Forsiden av dokumentet Basic Chemistry Research in Norway

Vedlegg

Evaluering

Basic Chemistry Research in Norway

Fagevaluering av grunnleggende forskning i kjemi. Norges forskningsråd offentliggjør den internasjonale komiteens rapport etter deres evaluering av den grunnleggende forskningen i kjemi. Evalueringskomiteen har levert en omfattende rapport som legger et godt grunnlag for videre utvikling av forskningen innen grunnleggende kjemi. Evalueringen omfattet kjemiinstituttene ved alle universitetene, men unntak av Universitetet i Agder, som ikke har forskningsgrupper innen kjemi. Universitetene i Stavanger og Ås har ikke egne kjemiinstitutter, men forskningsgrupper i kjemi tilknyttet institutter med bredere faglig omfang deltok i evalueringen. Relevante forskningsinstitutter ble invitert til å delta i evalueringen og en grunnleggende orientert forskningsgruppe ved NILU deltok. Rapporten er utarbeidet av den internasjonale evalueringskomité under ledelse av professor Evamarie Hey-Hawkins, University of Leipzig, Tyskland. Evalueringskomiteen baserte sitt arbeid på egenevalueringer fra institutter og forskningsgrupper, møter med fagmiljøene og besøk ved institusjonene. En bibliometrisk analyse utført av NIFU/STEP var også en del grunnlaget. Det er nå 11 år siden forrige evaluering av norske forskningsmiljøer innenfor kjemi. Komiteen slår fast at selv om det har vært viktige endringer i denne perioden er hovedinntrykket ikke svært forskjellige fra det som kommer til uttrykk i rapporten fra evalueringen for 11 år siden. Evalueringsrapporten inneholder en rekke observasjoner og anbefalinger for videre utvikling av fagmiljøene. Noen sentrale funn og anbefalinger: Til tross for at Norge er et lite land med få forskere gjøres det god forskning med høy internasjonal standard. Flere grupper er verdensledende på sine felt. Siden forrige kjemievaluering har det vært en betydelig reduksjon i størrelsen av mange av instituttene, uten at undervisning og administrative forpliktelser er tilsvarende redusert. Muligheten til å utvikle nye forskningsfelt har lidd under dette. Til tross for reduksjonen i instituttenes størrelse, har den vitenskapelige produksjonen økt siden forrige evaluering. Rekrutteringssituasjonen er vanskelig, og særlig er det vanskelig å rekruttere norske doktorgradsstudenter. En grunn til dette kan være den relativt lave anseelse PhD'er har i Norge i forhold til andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Det er nødvendig å styrke forskningsgruppene og øke antall vitenskapelig ansatte ved sentrale institutter slik at de beste forskerne kan bruke mer tid til forskning. Utstyrssituasjonen er tilfredsstillende de fleste steder. Men det mangler teknikere og vedlikeholdskontrakter for å drive instrumentene. Komiteen påpeker at investeringer og drift av utstyr i liten grad betales av brukerne gjennom forskningsprosjektene. Tyngre utstyr mangler på flere områder. Uorganisk og materialkjemi er det fagområdet som kanskje står sterkest i Norge. Nanovitenskap er svakere utviklet, men forutsetningene for utvikling av dette fagfeltet er gode. Syntetisk organisk kjemi er i en spesielt vanskelig situasjon sammenlignet med andre land, hvor kjemisk industri investerer betydelig i utdanning av organiske kjemikere ved universitetene. Tungregneressurser, som er den viktigste infrastrukturen for teoretisk og beregningsorientert kjemi, er fremragende i Norge, og tilgangen til disse er meget god.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Språk

engelsk

ISBN

978-82-12-02630-8