Last ned som PDF

70 sider

1.58 MB

Forsiden av dokumentet Pharmaceutical Research in Norway

Vedlegg

Evaluering

Pharmaceutical Research in Norway An Evaluation

Fagevaluering av farmasøytisk forskning (2006). Norges forskningsråd gjennomførte i 2006 en evaluering av forskningsmiljøene innen farmasøytisk forskning ved de tre norske universitetene som har ansvar for profesjonsutdannelsen i farmasi: universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. I 2008 ble evalueringen fulgt opp med en fagplan, der fagplanutvalget gir en rekke anbefalinger for å utvikle og styrke farmasøytisk forskning i Norge. Anbefalingene er i all hovedsak i tråd med synspunktene som er kommet frem i evalueringsrapporten. Evalueringsrapporten fra 2006 slo fast at farmasøytisk forskning i Norge ikke nådde opp på samme nivå som i andre nordiske land. Manglende samarbeid og koordinering mellom institusjonene, manglende strategi for forskningen og lite gunstige finansieringsordninger var noen av årsakene, i følge evalueringskomiteen. Fagplanutvalget foreslår en rekke konkrete tiltak, både umiddelbare og mer langsiktige, for å styrke og utvikle farmasøytisk forskning. Fagplanutvalget anbefaler å lyse ut fem institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ISP) til de farmasøytiske instituttene. Fagplanutvalget foreslår særlig å styrke de tre forskningsområdene samfunnsfarmasi/klinisk farmasi, galenisk farmasi og toksikologi. Det bør opprettes et program for farmasøytisk forskning. Programmet bør være på 300 millioner kroner fordelt over ti år, mener utvalget. Nasjonal forskerskole i farmasi, opprettelsen av et nasjonalt, koordinerende forskningsorgan, samt mer utstrakt bruk av internasjonale fagpersoner ved utarbeidelse av institusjonelle forskingsstrategier og evalueringer er andre konkrete anbefalinger i den nye fagplanen. Fagplanutvalget anbefaler dessuten å opprette 20 nye postdoc-stillinger over en periode på seks år. Alle stipendiater ved institusjonene bør gis et fjerde år, slik at de kan bidra med 25 % pliktarbeid, vanligvis undervisning.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Språk

engelsk

ISBN

82-12-02384-2