Last ned som PDF

137 sider

0.5 MB

Forsiden av dokumentet Nordisk språk og litteratur

Vedlegg

Evaluering

Nordisk språk og litteratur en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge

Evaluering av nordisk språk- og litteraturforskning i Norge (2005). I løpet av 2004 og våren 2005 gjennomførte Forskningsrådet en evaluering av forskningen i nordisk språk og litteratur ved universitetene og ved høgskolene i Agder, Volda og Stavanger (som ble universitet i evalueringsperioden). Evalueringen skulle gi et bilde av kvaliteten på forskningen for å bidra til læring og egenutvikling og gi innsikt i sterke og svake sider og utfordringer for forskningen i nordisk språk og litteratur. Evalueringen konkluderte med at forskningen i nordisk språk og litteratur i Norge er omfattende og mangesidig og gjennomgående holder et godt, tidvis høyt, faglig nivå. Flere miljøer var imidlertid fragmenterte og preget av individuelle forskning, og evalueringsutvalget mente at man burde etterstrebe en strategisk balanse mellom individuell forskning og større forskningsprosjekter. Utvalget anbefalte også å opprette forskningsutvalg, utpeke forskningsledere og etablere møteplasser for kvalitetsvurderinger og kritisk debatt - strukturer som kan ivareta behovet for mer samarbeid. Generasjonsskiftet og rekrutteringsbehovene i faget representerte særskilte utfordringer. Oppfølging Etter at evalueringsrapporten var lagt fram, nedsatte Forskningsrådet et oppfølgingsutvalg. Utvalget fikk utarbeidet en rekke notater om forhold i forskjellige deler av faget. Disse og møtereferatene ble lagt på internett med oppfordring til miljøene om å komme med inspill. Oppfølgingsutvalgets innstilling, Nordisk i nåtid, ble godkjent av Forskningsrådet 08. 03. 2007. Oppfølgingsutvalget foreslo følgende: - overfor departementet og Forskningsrådet: etablering av en nasjonalt koordinert forskerutdanning (forskerskoler), - overfor forskningsmiljøene: møteplasser som nasjonale konferanser og idédugnader, samarbeidsprosjekter både ved den enkelte institusjon og institusjonene imellom, forskningsplaner for det enkelte miljø og nettsider med forskningsinformasjon. Utvalget påpekte at den lave kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger og få kvinnelige professorer er en utfordring. Utvalget mente også at forskningsledelse bør profesjonaliseres gjennom kurs og seminarer. Forskningsrådet fulgte opp med å utlyse midler til institusjonsforankrete strategiske prosjekter (ISP) for nordiskfaget.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utførere

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-12-02228-5