Last ned som PDF

56 sider

0.48 MB

Forsiden av dokumentet Publiums vurdering av polititjenesten

Evaluering

Publiums vurdering av polititjenesten nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter

Foreliggende rapport inneholder resultater fra en landsomfattende undersøkelse av publikums inntrykk av kriminalitetsutviklingen og polititjenesten der de bor. Undersøkelsen omfatter 200 spurte i hvert av landets 27 politidistrikter. Til sammen er det foretatt 5400 intervjuer. Intervjuene er foretatt i perioden 3. - 24. november 2004. I undersøkelsen er det dokumentert et omfattende og differensiert trusselbildet fra kriminalitet: • Rundt 60% av befolkningen ser det som sannsynlig at de kan bli utsatt for biltyveri/tyveri fra bil eller innbrudd/tyveri fra egen bolig eller eiendom • Over en tredjedel av befolkningen (37%) mener det er sannsynlig at de kan bli utsatt for veskenapping eller lommetyveri • En tredjedel av befolkningen (35%) ser det som sannsynlig at de kan bli utsatt for vold eller trusler om vold på offentlig sted • En like stor andel (34%) vurderer økonomisk kriminalitet i form av svindel eller bedrageri som en sannsynlig hendelse • Nær en fjerdedel av befolkningen (23%) ser det som sannsynlig at de kan bli utsatt for ran. I overkant av 80% av befolkningen oppgir at de føler seg trygge i trafikken, mens bare 6% svarer at de føler seg utrygge. I bakgrunnstallene finner vi stor stabilitet i svarfordelingene både mellom politidistriktene og andre bakgrunnsvariabler. Andelen som føler seg utrygge i trafikken ligger høyest i Vestfold, Hedmark og Gudbrandsdal (10-12%). Et overveldende flertall på nærmere 90% mener at det har blitt mer kriminalitet i Norge de siste to årene. Det er også et klart flertall på 60% som har inntrykk av økende kriminalitet i kommunen eller det distriktet de bor i. Hovedmønsteret i befolkningens inntrykk av polititjenesten der de bor kan oppsummeres som følger: • Publikum har best inntrykk av politiets håndtering av alvorlig kriminalitet og innsats i trafikksikkerhetsarbeid. 50-60% av befolkningen svarer at de har et godt inntrykk av politiets innsats på disse områdene. Andelen som har et dårlig inntrykk ligger rundt 10%. Øvrige er indifferente eller usikre. • Det nest beste inntrykket gjelder innsats mot narkotika og tilgjengelighet ved akutt behov for hjelp. Rundt 40% av befolkningen svarer at de har et godt inntrykk av politiets innsats på disse områdene. Andelen som har et dårlig inntrykk ligger rundt 20-25%. • Publikum har dårligst inntrykk av politiets innsats i informasjonsarbeid, håndtering av hverdagskriminalitet og politiets synlighet der folk ferdes. På alle disse tre områdene er det en større andel blant publikum som har et dårlig inntrykk enn som har et godt inntrykk av politiets innsats. Andelen som har et dårlig inntrykk ligger på 34% når det gjelder informasjon til publikum, 39% i forhold til hverdagskriminalitet og hele 43% når det gjelder synlighet der folk ferdes. • Publikums inntrykk av politiets samlede evne til å skape trygghet for innbyggerne kommer ut midt på treet blant de forhold det er spurt om. I overkant av 40% svarer at de har et godt inntrykk, mens 20% har et dårlig inntrykk. I undersøkelsen er det svært få (8%) som mener at politiets håndtering av hverdagskriminalitet har blitt bedre de siste to årene. Over en fjerdedel av befolkningen (27%) har inntrykk av at det har gått motsatt vei. Øvrige mener politiets håndtering er uforandret. Dette hovedmønsteret er ganske likt i alle landets politidistrikter. Svarene viser at publikum har et bedre inntrykk av utviklingen når det gjelder håndtering av alvorlig kriminalitet enn av hverdagskriminalitet. I undersøkelsen mener 20% av befolkningen at utviklingen har gått i retning av det bedre, nær 60% merker liten forandring, mens i underklant av 10% mener utviklingen har gått i negativ retning. I undersøkelsen er alle spurt om de har vært i kontakt med politiet i konkrete sammenhenger i løpet av de to siste årene. Det ble spurt om ti forskjellige brukerrelasjoner. Hele 72% av befolkningen oppgir at de har hatt kontakt med politiet i perioden. Det betyr i praksis at politiet har en meget stor kontaktflate mot befolkningen. Særlig trafikkontroller og utstedelse av pass medfører store kontaktflater mot publikum. Betydelige andeler av befolkningen har også vært i kontakt med politiet i andre sammenhenger, både i forbindelse med sivile saker, forebyggende arbeid og kriminalitet. I undersøkelsen dokumenteres at en majoritet av brukerne innenfor samtlige aktuelle brukergrupper er fornøyde med sin kontakt med politiet. Brukerne ser ut til å ha et gjennomgående bedre inntrykk enn ikke-brukerne. Alle respondenter ble spurt om samlet inntrykk av polititjenesten der de bor. Av svarene går det fram at rundt 60% har et godt inntrykk, mens under 10% har et dårlig inntrykk. Øvrige er indifferente og usikre. En klar majoritet på to tredjedeler av befolkningen mener politiet bør prioritere forebyggende arbeid framfor etterforskning av oppstått kriminalitet. I disse tallene ligger et klart signal om at innbyggerne ønsker at politiet skal prioritere forebyggende virksomhet.

Publisert

Eier

Politidirektoratet

Utfører

Norconsult

Forfattere

Geir Vindsand, Mats Wøien og Ragnar Sæveraas

Språk

norsk (bokmål)