Evaluering

Evaluation of Norwegian Efforts to Ensure Policy Coherence for Development

Samstemthet betyr å se bredere på hva som påvirker utviklingslandenes utvikling utover såkalt utviklingssamarbeid i snever forstand. Dette betyr at norske politiske virkemidler skal støtte opp om hverandre og at de ulike politikkfeltene (som for eksempel innenfor handel, migrasjon, investeringer, klimaendringer og sikkerhet) skal dra i samme retning som utviklings- og bistandspolitikken. Samstemthet går dermed på tvers av departementer og inkluderer koordinering med andre nasjonale og internasjonale aktører. Norske regjeringer har ved flere anledninger forpliktet seg til å sikre at politikken er samstemt for utvikling, senest i regjeringen Solbergs Jeløya-erklæring (2018). Norge har også forpliktet seg til 2030-agendaen hvor det er et eget bærekraftsmål knyttet til å sikre samstemthet (SDG 17). Formålet med evalueringen er å bidra til økt kunnskap om: Initiativ Utenriksdepartementet og andre norske aktører har etablert for å sikre samstemthet Kartlegging av dilemma som følge av motsetninger mellom globale utviklingsmål og andre norske mål, og Hvordan norsk innsats for å sikre samstemthet ser ut i praksis. Myanmar er brukt som eksempel, fordi et økende antall aktører – både tradisjonelle utviklingsaktører og ikke-tradisjonelle utviklingsaktører, har hatt et stadig større engasjement i Myanmar de siste årene.  Evalueringen ser på perioden 2008-2017. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra evalueringsavdelingen i Norad av Forskningsstiftelsen Fafo i samarbeid med PRIO.

Publisert

Eier

NORAD

Språk

engelsk

ISBN

9788283690552