Last ned som PDF

25 sider

1.59 MB

Forsiden av dokumentet Videreutvikling av MTB-systemet

Forhåndsutredning

Videreutvikling av MTB-systemet Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeri- og kystdepartementet

Oppdrettsnæringen reguleres i dag gjennom et system med biomassebegrensning, MTB (Maksimalt Tillatt Biomasse), som sier at det på en konsesjon ikke kan holdes mer enn 780 tonn fisk til enhver tid (945 tonn i Troms og Finnmark). Gitt at en skal ha produksjonsregulering, er MTB-systemet helt klart det foretrukne alternativet. Likefullt er det klart at ethvert reguleringssystem vil ha sine svakheter og vridningseffekter, så også med dagens MTB-system. Arbeidsgruppens mandat peker på at en utfordring med dagens system er slaktepresset som kommer sent på høsten. Konsekvensen blir at ”alle” slakter samtidig, og en får tilsvarende lite fisk på våren. Utvalget har sett på alternative MTB-regimer. I rapporten presenteres to alternativer til dagens MTB-system, et system hvor MTB-grensen varierer igjennom året kalt markedstilpasset MTB, og et system der MTB er regnet ut som et rullerende 12 måneders gjennomsnitt. Utvalget anbefaler at regjeringen går over til et system med rullerende gjennomsnittsMTB. Utvalget påpeker at ordningen vil være spesielt gunstig for bedrifter med videreforedling og for mindre oppdrettere.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Mat, fiske og landbruk

Analysekriterier

mulighetsrommet