Last ned som PDF

40 sider

1.77 MB

Forsiden av dokumentet Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017

Kartlegging

Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017

Med virkning fra 1. september 2017 ble psykisk helsevernloven endret og vilkårene for bruk av tvang i psykisk helsevern ble innskjerpet. Lovendringen ga forventning om reduksjon i bruken av tvang i tjenestene. Fra 2016 til 2017 viste da også aktivitetsstatistikken for psykisk helsevern reduksjon for flere tvangsformer. Selv om den videre utviklingen inn i 2018 igjen viser økning for både tvangsinnleggelser, tvangsbehandling, tvangsmidler og skjerming, er det indikasjoner på noen effekter av lovendringen. Dette gjelder blant annet redusert varighet av tvungent psykisk helsevern. Regionene utvikler seg imidlertid til dels i forskjellig retning, og endringene er ikke entydige eller store nok til med rimelig sikkerhet å kunne si at praksis er endret. Større effekter på lengre sikt kan ikke utelukkes. Denne rapporten omhandler bruk av tvang i det psykiske helsevernet og gir en oversikt geografiske forskjeller og utviklingstrekk gjennom perioden 2014 til 2018. Analyser av utvikling fokuserer i særlig grad på eventuelle effekter av lovendringen fra 2017.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Ragnild Bremnes og Hanne Skui

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg