Last ned som PDF

34 sider

0.5 MB

Forsiden av dokumentet Regionene og den nye programsatsingen Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)

Kartlegging

Regionene og den nye programsatsingen Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Rapport fra regionale dialogkonferanser i regi av Forskningsrådet og fylkeskommunene

Forskningsrådet har i samarbeid med fylkeskommunene avholdt en serie konferanser med viktige utviklingsaktører i de norske regionene. Konferansene, som har dekket samtlige fylkeskommuner, har drøftet den nye programsatsingen ”Virkemidler for regional innovasjon (VRI)” (arbeidstittel). Hensikten har vært å få regionale aktørers synspunkter og innspill på initiativet. Foreliggende rapport tar sikte på å gi en oversikt over de momenter som kom fram på konferansene. Arbeidsformen var i hovedsak gruppearbeid. Alt i alt kom det fram omkring 1000 momenter! Når et slikt materiale skal presenteres i kortfattet form, må det foretas en del forenklinger. Det er selvsagt mulig å tolke materialet på ulike måter. Vi håper likevel at rapporten vil bli oppfattet som dekkende for konferansene som helhet og at de viktigste synspunktene er kommet med. Det har ikke vært mulig å ta med særlig mye materiale om den enkelte region. I en senere fase i prosessen kan det være naturlig å gi en mer uttømmende beskrivelse av situasjonen i hver region – og kanskje også foreta en systematisk sammenlikning av regionene. Det er meningen at foreliggende rapport skal inngå i Forskningsrådets videre arbeid med å planlegge og etablere den nye programsatsingen VRI. Rapporten peker framover på flere måter. Vi ønsker å fortsette den nære dialogen med regionene også i tiden som kommer.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

8212023478