Last ned som PDF

48 sider

0.3 MB

Forsiden av dokumentet Tungregning mot 2010!

Forhåndsutredning

Tungregning mot 2010! Utredning - Forslag til struktur og finansiering av norsk tungregning for perioden 2004-2010

Norges forskningsråd oppnevnte våren 2001 et planutvalg som innenfor de rammer som ble gitt var ansvarlig for å utrede muligheter for framtidig norsk tungregnestruktur for perioden 2004 – 2008. Utvalget har bestått av Odd Gropen, Universitetet i Tromsø (leder), Roar Skålin, Meteorologisk Institutt, og Morten Dæhlen, Simula Research Laboratory, og gruppens mandat finnes i Vedlegg A. Første utkast til rapporten ”Tungregning mot 2010!” kom 15.05.02 og ble send ut på høring til en rekke instanser (se Vedlegg B). Innspillene ble bearbeidet (se Vedlegg C) og selve rapporten ble oppdatert for faktafeil og misforståelser. Rapporten og høringsuttalelsene ble forelagt Norges forskningsråds Områdestyre for Naturvitenskap og teknologi 28.08.02 og følgende vedtak ble fattet: ”Områdestyret tar innstilling og høringsuttalelsene til etterretning, og anbefaler at Forskningsrådet arbeider videre med sikte på å realisere organisering og struktur for norsk tungregning i tråd med de forslag som er fremmet. Planleggingsrammen fastsettes etter en dialog med Utdannings- og forskningsdepartementet.” Den herværende rapporten er en sammenstilling av planutvalgets rapport og aktuelle vedlegg.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

8212017842