Last ned som PDF

45 sider

0.26 MB

Forsiden av dokumentet Dei administrative funksjonane i Kredittilsynet

Evaluering

Dei administrative funksjonane i Kredittilsynet Ei benchmarking med Konkurransetilsynet, Norad, NVE og SFT

Etter initiativ frå Kredittilsynet er det gjort ei samanlikning (benchmarking) av dei administrative funksjonane i Kredittilsynet med fire andre statlege verksemder. Dei administrative funksjonane er grupperte i plan, økonomi og innkjøp, personalforvaltning, arkiv og bibliotek, IKT og servicetenester. Samanlikninga gjeld mellom anna organisering, kapasitet, kompetanse, effektivitet og brukartilfredsheit. Kredittilsynet var særleg oppteke av korleis den interne kommunikasjonen og koordineringa fungerte. For kvart kapittel er det gjort ein analyse som viser likskapar og forskjellar mellom dei verksemdene som er samanlikna. I den samla analysen er det gitt ei vurdering av det langsiktige behovet Kredittilsynet har for administrative tenester. Rapporten peiker på utviklingsoppgåver som bør få større merksemd, og han peiker på at roller og forventningar innanfor enkelte administrative funksjonar bør avklarast.

Publisert

Eier

Finanstilsynet

Utfører

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Forfatter

Peter Chr. Bøgh

Språk

norsk (nynorsk)