Last ned som PDF

106 sider

3.46 MB

Forsiden av dokumentet Tiltak for å redusere vegers påvirkning på dyrelivet

Kunnskapsoppsummering

Tiltak for å redusere vegers påvirkning på dyrelivet En oversikt over hva som finnes av nyere kunnskap

Veger påvirker dyrelivet negativt ved å dele opp dyrenes leveområder og sperre av viktige trekkruter. Kollisjoner med kjøretøy er en viktig årsak til dødelighet for mange dyr og kollisjoner med vilt kan utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Denne rapporten tar for seg effekten av en rekke avbøtende tiltak, både defragmenteringstiltak som skal redusere barriereeffekten av vegen og trafikksikkerhetsfremmende tiltak som skal øke trafikksikkerheten for trafikanter. Viltgjerder er det mest effektive trafikksikkethetstiltaket, men det bør alltid kombineres med faunapassasjer for å redusere den ekstra barriereeffekten som viltgjerder medfører. For enkelte dyregrupper, f.eks. villrein og amfibier, er det nødvendig med egne tiltak. Behovet for å redusere de negative virkningene av veg og trafikk med tanke på dyrelivet vil øke og det er fremdeles et behov for mer kunnskap om effekten av avbøtende tiltak.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Johanna Skrutvold, Johanne Bratfoss Sørensen og Heidi Mørkhagen Granum

Språk

norsk (bokmål)