Last ned som PDF

93 sider

3.1 MB

Forsiden av dokumentet Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Evaluering

Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet fikk i brev datert 14.05.09 med endringer i brev 4.11.2009 i oppdrag av Helse- og omsorgdepartementet å utrede alternative tiltak for å styrke kapasiteten i skolehelsetjenesten. Det ble bedt om en vurdering av behov for regelverksendring, eventuelt normering av tjenesten, dessuten om normering burde omfatte helsestasjon og skolehelsetjenesten eller bare skolehelsetjenesten. Departementet har i oppdraget bedt om at arbeidet ble sett i sammenheng med St. meld. 47 Samhandlingsreformen. Det har i den forbindelse særlig vært relevant å se utredningen i sammenheng med formålet om å styrke det forebyggende helsetjenestetilbudet i kommunene. Utredningsoppdraget er gjennomført som prosjekt med en intern arbeidsgruppe i Helsedirektoratet, støttet av en ekstern referansegruppe. Som ledd i utredningen har Helsedirektoratet gjennomført en spørreundersøkelse til landets kommuner for å kartlegge bemanningssituasjonen ved helsestasjonene, helsestasjon for ungdom og i skolehelsetjenesten. Likeledes har en gjennomgang av dagens lov- og forskriftsregulering av tjenestene vært en sentral del av arbeidet.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg