Last ned som PDF

62 sider

4.45 MB

Forsiden av dokumentet De særskilte skolene for funksjonshemmede: spørreundersøkelse

Evaluering

De særskilte skolene for funksjonshemmede: spørreundersøkelse

Rapporten viser en spørreundersøkelse rettet mot ti (private) særskilte skoler for funksjonshemmede; én grunnskole (Soon Sjøskole), seks videregående skoler (Aglo vg, Hop vg, Hopen vg, Krokeidesenteret, Seiersborg vg og Øvrebø vg) og tre kombinerte grunn- og videregående skoler (Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo og på Hedmarken og Steinerskolen på Skjold). Skolene får dekket alle driftsutgifter ved statstilskudd etter en normalsats per elev per skoleår. Spørsmålene i undersøkelsen har belyst sammensetningen av elevmassen ved skolene, inntaksbestemmelser/-praksis, opplæringstilbud og sluttkompetanse, andel av elevene som fullfører skolegangen, skolenes behandlingstilbud og skolenes vurdering av statstilskuddet.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8232-003-0