Last ned som PDF

117 sider

1.28 MB

Forsiden av dokumentet Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå

Studie

Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå Videreutvikling av rollen gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å kartlegge hvordan en mer helhetlig og strategisk planlegging og forvaltning kan oppnås med sikte på å styrke det regionale folkevalgte nivås samfunnsutviklerrolle. I den forbindelse ønsket departementet at Norsk institutt for by- og regionforskning drøftet og vurderte ulike sider ved denne rollen. Når fylkeskommunen skal innta en samfunnsutviklingsrolle handler det i stor grad om å samarbeide med andre, med offentlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn. I denne rapporten diskuterer vi samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Her ser vi på hva som er forutsetningene for at en nettverks- eller partnerskapslogikk skal virke, og hvordan man kan videreutvikle rollen som regional samfunnsutvikler gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. Studien er basert på kvalitative intervjuer, surveydata og en litteraturgjennomgang. Rapporten argumenterer for at den regionale samfunnsutviklerrollen har tre hoveddimensjoner. For det første å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen. For det andre å mobilisere private sektor, kulturliv og lokalsamfunn. Og for det tredje å samordne, koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk. Vi viser i denne rapporten at selv om potensialet er der, er utfordringene med regional utvikling og regional planlegging i dag at fylkeskommunen bare til en viss grad har vilje og evne til å gi strategisk retning for utviklingen, har problemer med å koordinere sprikende offentlige sektormyndigheter til felles innsats, og i varierende grad klarer å mobilisere ressurskontrollerende aktører (både offentlige og private). Da er spørsmålet om det institusjonelle rammeverket og støtten rundt oppgavene er tilstede. Langs disse dimensjonene diskuterer vi så hva som må til - i fylkeskommunene og i rammebetingelsene – for at fylkeskommunene skal kunne spille ut samfunnsutviklerrollen på en god måte

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Hege Hofstad og Gro Sandkjær Hanssen

Språk

norsk