Last ned som PDF

92 sider

0.41 MB

Forsiden av dokumentet Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009

Riksrevisjonsrapport

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009

Del I er Riksrevisjonens beretning om kontrollen med statlige selskaper. Del II omhandler kontrollen av utvalgte emner innen utøvelsen av regjeringens eierpolitikk, slik denne er formulert i St. meld. nr. 13 (2006–2007) Et aktivt og langsiktig eierskap. I kontrollen for 2009 har Riksrevisjonen i utvalgte selskaper fulgt lederlønnsutviklingen og arbeidet med samfunnsansvar. Resultatet av kontrollen er forelagt Nærings- og handelsdepartementet til uttalelse. Del III presenterer resultatene fra de utvidede kontrollene, som er basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Del IV omhandler saker som har framkommet gjennom Riksrevisjonens årlige kontroll av blant annet statsrådens beretning for det enkelte selskap, protokoller fra generalforsamlinger eller lignende og årlig rapportering fra selskapene. Del IV omhandler også tidligere rapporterte saker som Riksrevisjonen vil følge opp videre.

Publisert

Eier

Riksrevisjonen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8229-112-5