Last ned som PDF

70 sider

4.11 MB

Forsiden av dokumentet Utvikling av nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser

Evaluering

Utvikling av nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser Kommunale helse- og omsorgstjenester

Helsedirektoratet mottok 30.03.2015 et brev fra Helse – og omsorgsdepartementet om tillegg til tildelingsbrev for 2015 nr.8, som en følge av at regjeringen ønsker å bedre kvaliteten i omsorgssektoren. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Oslo kommune, KS (Kommunesektorens organisasjon), Kommuneforlaget og Folkehelseinstituttet (ved tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten). Arbeidsgruppen har drøftet hvor mange av helse- og omsorgstjenester som skal omfattes i undersøkelsen, hvilke temaer som skal inngå, hvilken metode og gjennomføringsstrategi som anbefales, samt en overordnet plan for gjennomføring. En viktig forutsetning som ble lagt til grunn er at resultater skal kunne benyttes til lokalt forbedringsarbeid, og de skal legge til rette for god dialog mellom tjenesteyter og brukere i kommunen for å bedre brukeropplevd kvalitet. Arbeidsgruppen har kommet frem til en omforent anbefaling, basert på drøfting av fordeler og ulemper relatert til utfordringsområdene ledelse, ansatte, organisasjon, infrastruktur, juridiske problemstillinger og kostnader.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfattere

Marit Kveine Nygren, Janne Lind, Michael Kaurin, Greetje Refvem, Ingeborg Strømseng Sjetne, Ole Martin Vangen og Silje Nygård

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg