Last ned som PDF

140 sider

2.4 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av forsøksordninger med videregående opplæring for arbeidssøkere og på arbeidsplass

Evaluering

Evaluering av forsøksordninger med videregående opplæring for arbeidssøkere og på arbeidsplass

Kunnskapsdepartementet (KD) igangsatt i 2010 – i et samarbeid med Arbeidsdepartementet (AD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) - en utprøving av to forsøksordninger med videregående opplæring for voksne. Den ene gjaldt utprøving av Videregående opplæring for arbeidssøkere, mens den andre var på arbeidsplassen for ufaglærte i helse- og omsorgssektoren og barnehagesektoren (Fagbrev på jobb). Til sammen har ni fylkeskommuner deltatt. De to forsøkene er nå avsluttet. Proba samfunnsanalyse fikk høsten 2012 i oppdrag å følgeevaluere de to forsøkene. Forsøkene har i hovedsak blitt gjennomført som planlagt, men de enkelte prosjektene har støtt på en del utfordringer underveis. Konsekvensen har vært at de til en viss grad har avveket fra føringene som ble gitt fra KD og de modeller som lå tilgrunn for forsøket. Årsaker var usikkerhet rundt regelverk/føringer, ønsket om å få opp antall deltakere i prosjektene og liten mulighet til å regulere rammebetingelsene på den enkelte arbeidsplass. Vi finner at det er sider ved dagens regelverk som hindrer eller vanskeliggjør å gi videregående opplæring for voksne (i eller utenfor arbeidslivet) hvis man tar utgangspunkt i eksisterende tiltaksapparat og regelverk. Vi ser behov for en ny ordning mellom den tradisjonelle lærlingeordningen og praksiskandidatordningen. Den må ta utgangspunkt i at dette er voksne som har behov for bistand underveis i utdanningsløpet. Vi tenker her på veiledning i praksisfeltet (på egen arbeidsplass og/eller på rbeidspraksisplass (NAV)), undervisning i programfag og ev. fellesfag, samt støtte for å holde progresjonen oppe. Vi drøfter tilslutt i rapporten kostnader og finansiering, samt hvilke roller og ansvar fylkeskommunen, NAV og arbeidsgiver kan ha, i en eventuell ny ordning.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Proba AS

Forfattere

Lars-Erik Becken, Ingunn Eriksen og Synne Klingenberg

Språk

norsk