Last ned som PDF

35 sider

3.61 MB

Forsiden av dokumentet Fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Tønsberg

Forhåndsutredning

Fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Tønsberg Endringer i strømforholdene i Byfjorden og Tønsberg havn

I forbindelse med kommunedelplan for fastlandsforbindelsen fra Nøtterøy og Tjøme har vi sett på konsekvenser av to ulike fjordkryssinger. I hver trase er alternativer med senketunnel og åpne påkjøringer med spuntvegger, og bruer vurdert. Sjøbunnen er modellert før og etter tiltak. Vannføring i Aulielva er basert på årsavrenningsdata og antatt flomvannføring. Strømningsberegningene drives av antatte vannstandsforskjeller mellom Kanalen og Vestfjorden. Stormflo, flom i Aulielva og en større utfylling ved Smørberg er vurdert. Modellsimuleringene viser kun mindre endringer i strømningsfeltet på grunn av inngrepene. Det kan oppstå separasjon av strømmen med dannelse av bakevjer i kjølvannet. Grove overslag indikerer at bruløsningene med frittstående pelegrupper ikke vil ha stor innvirkning på gjennomstrømningen i fjorden. Resultatene i rapporten er i hovedsak basert på modellsimuleringer. Disse bør kalibreres mot målinger i neste planfase. Et forslag til måleprogram er gitt.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon Plan, bygg og eiendom