Last ned som PDF

176 sider

2.68 MB

Forsiden av dokumentet Kommunal skolepolitikk etter Kunnskapsløftet

Evaluering

Kommunal skolepolitikk etter Kunnskapsløftet Med spesielt fokus på økt bruk av spesialundervisning - SØF-rapport nr. 07/10

Den foreliggende rapporten fra SØF AS er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er første leveranse i det treårige prosjektet ”Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen”. Rapporten inngår i et større prosjekt, der NIFU STEP står for hovedleveransene. SØF har ansvar for analyser av skoleeiers roller. I prosjektbeskrivelsen for prosjektet står følgende om den planlagte leveransen fra SØF i 2010: ”Den statlige innflytelsen på kommunal ressursbruk diskuteres kontinuerlig. I motsetning til de fleste andre kommunale sektorer er bevilgninger til skolesektoren ikke øremerket. Flere uttrykker bekymring for at skolesektoren som følge av denne forskjellen kan tape for andre kommunale sektorer i den årlige budsjettkampen. I 2010 ønsker vi å sette fokus på kommunenes bevilgninger til skolen vis a vis andre kommunale sektorer. Vi ønsker også å undersøke om ressursallokeringen innad i skolesektoren gjennomgår endringer, for eksempel om økt fokus på tidlig innsats medfører at mer av ressursene til spesialundervisning allokeres til de laveste trinnene. Første del av analysene vil handle om å identifisere hvilke faktorer som forklarer variasjonen, henholdsvis i ressursallokering mellom kommunale sektorer og innad i skolesektoren. Andre del av analysene vil handle om å avdekke konsekvenser av ressurstildelingen for læringsutbyttet (…)”. Vi har så langt som mulig forsøkt å levere en rapport som svarer på de problemstillingene som er reist i prosjektbeskrivelsen. Analysene av konsekvenser av ressurstildeling for læringsutbyttet avgrenses til virkninger av spesialundervisning for elever som ikke mottar spesialundervisning. Denne avgrensningen reflekterer en kombinasjon av at analysene er kompliserte og at datamaterialet er begrenset.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU Samfunnsforskning AS

Forfattere

Hans Bonesrønning, Jon Marius Vaag Iversen og Ivar Pettersen

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

978-82-8150-080-8

Tema

utdanning og forskning