Last ned som PDF

43 sider

1.43 MB

Forsiden av dokumentet En robust instituttsektor

Evaluering

En robust instituttsektor Gjennomgang av forskningsinstitusjonene under Landbruks- og mat departementet, inkludert Bygdeforskning

I tilknytning til arbeidet med ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken har Landbruksog matdepartementet (LMD) bedt Norges forskningsråd om å foreta en gjennomgang av departementets ytre virksomheter med tanke på struktur, rollefordeling og organisering. Som et ledd i dette arbeidet nedsatte Forskningsrådet i juli 2010 en komité bestående av representanter fra akademia, forvaltningen og norsk næringsliv med direkte eller indirekte tilknytning til instituttenes arbeidsområder. Gjennomgangen har identifisert betydelige endringer innen begge dimensjoner som komiteen legger til grunn for sine anbefalinger.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212028593