Last ned som PDF

56 sider

0.32 MB

Forsiden av dokumentet Norskfaget i det fleirkulturelle samfunnet

Evaluering

Norskfaget i det fleirkulturelle samfunnet Delrapport, 2005

Utdannings- og forskningsdepartementet sette i april 2005 ned ei arbeidsgruppe for å vurdere heilskapen i framtidas norskfag, særleg i lys av dei utfordringane eit fleirkulturelt samfunn skaper. Arbeidsgruppen skal innen 15.05.05 levere en delrapport hvor de vurderer og kommer med anbefaling om det er behov for egne læreplaner i andrespråkene, eller om det er mulig å utarbeide en felles læreplan i norsk som også inkluderer mål for samiske, døve og minoritetsspråklige elever, dvs en læreplan i norsk for alle. Når det i denne rapporten blir referert til andrespråkplanar, dreier det seg om læreplanane i norsk for elevar med samisk som førstespråk/norsk for elevar med samisk, læreplanane i norsk som andrespråk for språklege minoritetar og læreplanane i norsk for døve/norsk for elevar med teiknspråk som førstespråk. Vi gjer merksam på at dei sistnemnde planane ikkje karakteriserer seg som andrespråkplanar. Arbeidsgruppa har valt å likevel behandle dei på linje med dei andre planane for språklege minoritetar.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning