Last ned som PDF

78 sider

0.38 MB

Forsiden av dokumentet Rapport om eierbegrensningsreglene for infrastrukturforetak på verdipapirområdet (børs m.v.)

Evaluering

Rapport om eierbegrensningsreglene for infrastrukturforetak på verdipapirområdet (børs m.v.) Arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet den 28. juni 2007

Finansdepartementet nedsatte den 28. juni 2007 en arbeidsgruppe for å vurdere dagens lovbestemte begrensninger av eierskap og stemmerett i infrastrukturforetak på verdipapirområdet. Dette gjelder børser, verdipapirregistre og oppgjørssentraler (clearingsentraler). Oppnevningen av arbeidsgruppen kom i forlengelse av arbeidet med børsloven og verdipapirhandelloven, som begge ble vedtatt 26. juni 2007. Flere høringsinstanser ga uttrykk for et ønske om å endre eller fjerne dagens regelverk. Departementet foreslo likevel å videreføre daværende regler, men varslet samtidig at dette ville bli undergitt nærmere utredning, se Ot. prp. nr. 34 (2006–2007) s. 201. I en grunngitt uttalelse datert 1. juni 2004 har EFTAs overvåkningsorgan ESA anført at de lovbestemte begrensningene av eierskap og stemmerett i infrastrukturforetak er i strid med prinsippet om fri kapitalbevegelse, jf. EØS-avtalen artikkel 40. Dette er imøtegått av Finansdepartementet ved brev datert 1. september 2004. Departementet og ESA er uenige om det norske regelverket er nødvendig (forholdsmessig) for å ivareta de allmenne hensyn som kan begrunne restriksjoner på artikkel 40.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Filip Truyen mfl

Språk

norsk