Last ned som PDF

63 sider

0.99 MB

Forsiden av dokumentet Norwegian Support to Strengthening Human Resources for Health - A review of financing mechanisms

Evaluering

Norwegian Support to Strengthening Human Resources for Health - A review of financing mechanisms

Finansieringen av norske sykehus, akademiske- og opplæringsinstitusjoners innsats innen kapasitetsutvikling av helsepersonell i lav- og mellominntektsland er fragmentert, uoversiktlig og oppleves av enkelte som mangelfull. Norad engasjerte derfor høsten 2020 konsulentgruppen Hera for å foreta en overordnet kartlegging av hvilke finansieringsmekanismer som faktisk eksisterer og for å identifisere gap. Hera har på bakgrunn av dokumentgjennomgang, en kort spørreundersøkelse samt konsultasjoner med nøkkelpersoner (Annex 3 og 4) utarbeidet en rapport fra denne kartleggingen. Vi vil presisere at arbeidet kun er en kartlegging for å få en oversikt over finansieringsmekanismer og er ikke en systematisk gjennomgang eller evaluering, da den ikke skulle vurdere resultater av innsatsen eller kapasitet hos institusjonene for å gjøre denne typen arbeid. Norad har ikke hatt som intensjon å vurdere kvaliteten og hensiktsmessigheten av de forskjellige mekanismene eller programmene som er omtalt i rapporten. Kartleggingen skulle likeledes kun dekke de viktigste finansieringsmekanismene og er derfor ikke fullstendig. Kartleggingen har sterkt fokus på finansieringsmekanismer som styrker spesialisering av leger, men mindre på andre kategorier av helsepersonell, eksempelvis sykepleiere og helsearbeidere i førstelinjen i tjenesteleveringskjeden, ofte med et delegert ansvar. En mer omfattende kartlegging eller gjennomgang ville i sterkere grad måtte dekke denne typen personell. Konsulenten har gitt anbefalinger basert på kartleggingen, men presiserer selv at det ikke er en direkte sammenheng mellom analysen og anbefalingene. På bakgrunn av allerede nevnte begrensninger stiller ikke Norad seg bak disse anbefalingene og vil samtidig anmode om at disse leses med sterkt forbehold om at de ikke er basert på en omfattende gjennomgang. Rapporten bør derfor heller ikke benyttes til å trekke slutninger. Norad har likevel nytte av rapporten til å identifisere områder der det kan være hensiktsmessig med en mer systematisk gjennomgang og evt. som grunnlag for å vurdere om det bør arbeides videre med tanke på justeringer av finansieringsmekanismer. Flere av ordningene ligger imidlertid utenfor Norads mandat og kontroll.

Publisert

Eier

Norad

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788283690705