Last ned som PDF

184 sider

1.13 MB

Forsiden av dokumentet Rapport fra Granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret

Evaluering

Rapport fra Granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret

Granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 6. januar 2006. Bakgrunnen for oppnevnelsen var at Forsvarsdepartementet gjennom interne undersøkelser hadde avdekket brudd på anskaffelsesregelverket, interne rutiner og etiske retningslinjer. Regelbruddene var av en slik art og av et slikt omfang at de ble ansett å utgjøre en betydelig risiko for at det ved konsulentbruk på IKT-området i Forsvaret har forekommet korrupsjon eller andre straffbare handlinger. I mandatet bes Granskingsutvalget søke å avdekke om det kan foreligge korrupsjon eller andre straffbare handlinger i tilknytning til Forsvarets IKT-kontrakter i perioden 1995 til 2005, herunder Forsvarets FISBasis-avtale med Siemens Business Services (SBS). Granskingsutvalget anmodes videre om å søke å avklare omfanget av eventuelle straffbare handlinger, gi en erstatnings- og arbeidsrettslig vurdering av identifiserte normavvik, og om mulig tallfeste den eventuelle økonomiske skade Forsvaret er blitt påført. Mandatet pålegger videre Granskingsutvalget å vurdere Forsvarets planlegging, organisering, styring og kontroll med kjøp av konsulenttjenester innen IKT-området.

Publisert

Eier

Forsvarsdepartementet

Utfører

Utvalg

Språk

norsk