Last ned som PDF

41 sider

0.28 MB

Forsiden av dokumentet Hvis bare flere kunne stille! Politisk motivasjon blant kvinner og menn

Studie

Hvis bare flere kunne stille! Politisk motivasjon blant kvinner og menn

I dette notatet har vi rettet oppmerksomheten mot tilbudssiden av rekrutteringsprosessene i norske kommuner. Nærmere bestemt har vi vært opptatt av forskjeller i politisk motivasjon mellom menn og kvinner. Generelt finner vi et noe mindre tilbud av kvinnelige rekrutter. Likevel viser denne studien at det finnes et stort, uutnyttet potensial, også blant kvinner. Kvinner er mindre opptatt av politikk generelt og mindre opptatt av rikspolitikk, men de er like opptatt av politikk på lokalt og regionalt nivå som menn. Ser vi nærmere på hvilke kommunalpolitiske saksfelter kvinner interesserer seg for, finner vi at de i klart større grad enn menn er interessert i velferdspolitikken. Med andre ord er de kvinnelige innbyggerne mest opptatt av det mest sentrale kommunale saksfeltet; velferd. Den siste delen av notatet handler om betydningen av den kommunale konteksten, og da spesielt hvorvidt det har noe å si for kvinners politiske motivasjon om det er høy eller lav kvinneandel i kommunestyret i den kommunen der de bor. Her finner vi en, riktignok svak, men positiv effekt på motivasjonen hos kvinner av at det finnes mange kvinner i kommunestyret. Våre data gir dermed en viss støtte til antakelsen om at høy kvinneandel i kommunestyret utgjør en stimulerende politisk kontekst for kvinner.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Jacob Aars og Dag Arne Christensen

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering