Last ned som PDF

140 sider

2.69 MB

Forsiden av dokumentet Global Aid Architecture and the Health Millennium Development Goals

Evaluering

Global Aid Architecture and the Health Millennium Development Goals

Evalueringsavdelinga i Norad har fått utført ei kartlegging av ulike former for bistand gjennom forskjellige kanalar og organisasjonar med mål om å nå tusenårsmåla (MDG) på helseområdet (mål 4, 5 og 6). Føremålet var å få fram forslag til tiltak som kunne gjere innsatsen på dette området meir kostnadseffektiv. Rapporten tilrår bl. a. at Noreg og andre bilaterale partnarar bør: vere til stades med godt kvalifiserte helsespesialistar på landnivå i bistandsavhengige land; fortsette med å gi grunnbevilgningar til organisasjonar som kan vise til resultat, inkludert multilaterale organisasjonar, men at talet på ekstraordinære overføringar bør reduserast; passe på så ikkje arbeidet med å straumlinjeforma innsatsen for helsesystem frå Verdsbanken, Det globale fondet, GAVI og WHOs side blir eit grunnlag for ueigna ressursmobilisering før ein finn ut korleis helsesystema best kan styrkast og; Norge bør sikre at betydinga av familieplanlegging blir fullt ut reflektert i innsats og finansiering på området.

Publisert

Eier

Norad

Utfører

Mott MacDonald Ltd

Forfatter

Catriona Waddington

Språk

engelsk