Last ned som PDF

85 sider

2.35 MB

Forsiden av dokumentet Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemi

Forhåndsutredning

Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemi Utfordringsbilde og anbefalte tiltak

Regjeringen satte i mars 2021 ned en ekstern ekspertgruppe som skulle sammenstille tilgjengelig kunnskap om de konsekvensen koronapandemien har hatt for folks livskvalitet, psykiske helse og bruk av rusmidler. Gruppen skulle også vurdere konsekvenser av pandemien for tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene til befolkningen, og foreslå tiltak for å møte de aktuelle utfordringene.

Publisert

Eiere

Helse- og omsorgsdepartementet og Statsministerens kontor

Utfører

Ekspertgruppe

Forfatter

Peder Kjøs mfl.

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg

Nøkkelord

Covid-19, psykisk helse og rus

Virkemidler

tjenester

Analysekriterier

utfordringsbildet virkning/effekt mulighetsrommet