Last ned som PDF

94 sider

1.86 MB

Forsiden av dokumentet Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger

Kartlegging

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Utgangspunktet for denne undersøkelsen blant norske bedrifter er et ønske fra utdanningsmyndighetene om mer kunnskap om hvorfor noen bedrifter tar inn lærlinger og andre ikke. Dette som et grunnlagt for å vurdere potensialet for læreplasser i norsk arbeidsliv. Bakgrunnen for den etter hvert store interessen for å øke lærebedrifts- og læreplassomfanget fra utdanningsmyndighetene sin side er spriket mellom antallet elever i videregående opplæring som søker læreplass og antallet som oppnår en lærekontrakt. Den rådende oppfatningen er at dette i stor grad skyldes mangel på læreplasser, og at en bedring av tilgangen på bedrifter som vil ta inn lærlinger dermed vil kunne øke gjennomføringen i videregående opplæring. Arbeidslivspartene er i tillegg opptatt av å øke antall fagarbeidere i norsk næringsliv, og ønsker en økning i antall lærekontrakter for å kunne bidra til dette. Med denne bakgrunnen ble det vinteren 2012 inngått en såkalt samfunnskontrakt mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet hvor man forplikter seg til å arbeide for en økning i det årlige antall inngåtte lærekontrakter med 20 prosent eller rundt 3800 innen utløpet av 2015. I denne studien går vi ikke inn på vurderinger av forholdet mellom tilbud og etterspørsel av læreplasser, eller i hvilken grad flere lærebedrifter vil bidra til å bedre gjennomføringen i videregående opplæring.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Håkon Høst, Asgeir Skålholt og Torgeir Nyen

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning