Last ned som PDF

72 sider

9.85 MB

Forsiden av dokumentet Salting og trafikksikkerhet - Saltingens effekt på ulykker og kjørefart

Studie

Salting og trafikksikkerhet - Saltingens effekt på ulykker og kjørefart

Vegdirektoratet satte i 1991 i gang en større norsk undersøkelse for å finne ut hva saltbruken har å si for trafikkullykkene. For å ha et best mulig grunnlag å trekke konklusjoner på er det gjennomført 2 uavhengige studier basert på politirapporterte ulykke med personskade: Del 1) For-etterundersøkelse: Undersøkelse av effekten av å salte tidligere usaltat vegnett. Del 2) Sammenlignende studie: Sammenligning av ulykkesfrekvensen på saltet og usaltet vegnett. Omfatter også registrering av vær- og føreforhold og gjennomføre tiltak samt en undersøkelse av hvordan salting innvirker på kjørefarten. I denne rapporten er det gitt en samlet framstilling av hovedresultatene fra de 2 undersøkelsene. For hver av ullykkesstudiene er det i tillegg utgitt en delrapport som redegjør mer detaljert for både opplegg og resultater. Hovedkonklusjon: Salting slik den foregår i dag reduserer antall politirapporterte trafikkullykker i saltingssesongen med i størrelsesorden 20%.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Kristian Sakshaug og Torgeir Vaa

Språk

norsk