Last ned som PDF

315 sider

57.63 MB

Forsiden av dokumentet Måling av NO, NO2, PM2,5 og PM10 i vegtunnelar

Studie

Måling av NO, NO2, PM2,5 og PM10 i vegtunnelar Alternative tiltak mot svevestøv i Rogfast

Formålet med denne rapporten er å gje eit sikkert grunnlag for planlegging av ventilasjonsanlegg i lange tunnelar. Målingar i fleire tunnelar i 2016 viser at konsentrasjonen av NO2 har endra seg lite dei ti siste åra. Dei viktigaste årsakene er overgang frå bensin til dieseldrift for personbilar og redusert NOx-utslepp frå tunge køyretøy. Strengare utsleppskrav for nye bilar vil gje ein gradvis reduksjon av NO2-utslepp i åra framover. Vi reknar med at innan 2025 vil svevestøv bli den største utfordringa for ventilasjon av lange tunnelar. Registrering av PM2.5 og PM10 viser at vegstøv frå asfaltslitasje er den dominerende kjelda til svevestøv. Nye tiltak må vurderast for å redusere produksjon og resirkulering av sand og støv i tunnelar.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Gunnar Lotsberg

Språk

norsk (nynorsk)