Last ned som PDF

44 sider

0.38 MB

Forsiden av dokumentet Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie

Evaluering

Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie

Reformen innen den sivile rettspleie på grunnplanet er preget av motstridende mål. På den ene siden ønsker en å heve kvaliteten og styrke en desentralisert organisasjonsmodell. På den andre siden ønsker man at reformen skal øke kostnadseffektiviteten. En viktig gevinst av et felles, elektronisk saksbehandlingssystem vil imidlertid ofte være at saker kan behandles uavhengig av geografisk lokalisering slik at ressurser og kompetanse i en etat kan utnyttes på en optimal måte (jf. bl. a. skatteetatens ligningsarbeid). Når systemet som innføres er mer omfattende enn tidligere system (nødvendig bl. a. for å oppnå mål om økt kvalitet) og loven ikke åpner for overføring av saker, blir det vanskelig å hente ut ressursmessige gevinster. Den overordnede organiseringen med mange små enheter med begrensede dedikerte ressurser til arbeid med sivile saker, er en utfordring i forhold til å kunne realisere ressursmessige gevinster – av reformen og av SIAN. Iverksatte tiltak for å bistå mindre enheter med store restanser og/eller særlige kompliserte saker, bidrar til økt kvalitet og også økt service overfor publikum, men ikke nødvendigvis lavere ressursforbruk, snarere tvert om. Dersom målet om å realisere også ressursmessige gevinster av reformen og SIAN skal opprettholdes, bør det derfor vurderes å endre loven slik at mulighetene for å utnytte kompetanse og ressurser på tvers av enheter bedres. Så langt synes innføring av SIAN å ha medført økt ressursbruk. Det er imidlertid vanskelig å vurdere om den økte ressursbruken primært skyldes overgangs- og oppstartsproblemer eller et mer omfattende – og kvalitativt bedre – saksbehandlingssystem. Flere pekes på at systemet mangler arbeidsbesparende funksjoner. I noen tilfeller er nok dette riktig. I andre tilfeller kan det virke som om det er systemets kompleksitet og/eller mangelfull brukerkompetanse som gjør at brukerne ikke greier å ta ut de mulighetene som faktisk ligger der. Opplæring i bruk av systemet er derfor et viktig tiltak for å oppnå de ønskede effektiviseringsgevinstene. En flaskehals mht å realisere gevinster er den uklare rolle og ansvarsdelingen mellom POD og SI mht. videreutvikling av SIAN. Det gjelder det rent organisatoriske og finansieringsmessige, men også det innholdsmessige. Hvilke behov skal legges til grunn - SI sine behov eller POD/den sivile rettspleien på grunnplanet sine behov? Det er viktig at forholdet mellom POD og SI formaliseres gjennom avtaler i tråd med anbefalt praksis. Videre er god forankring i ledelsen en nødvendig faktor for å realisere de ønskede gevinster av et system eller tiltak. Dersom ledelsen ikke har tilstrekkelig fokus på et område, og følger opp om de ønskede gevinstene realiseres, er gevinstene vanligvis vanskelig å oppnå. Vi vil derfor anbefale at området sivil rettspleie får en større plass i den ordinære styringsdialogen.

Publisert

Eier

Politidirektoratet

Utfører

Devoteam

Språk

norsk (bokmål)