Last ned som PDF

76 sider

0.96 MB

Forsiden av dokumentet Teknologi og samhandling

Forhåndsutredning

Teknologi og samhandling

Rambøll har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets Arbeidsgiverpolitiske avdeling (APA) kartlagt muligheter og konsekvenser digitale verktøy gir for APAs ansvarsområder. Hensikten med oppdraget har vært: • Å få økt kunnskap om hvilke muligheter og konsekvenser teknologi/digitale verktøy gir for å arbeide på nye og mer effektive måter i staten • Å få bedre forståelse for hvordan bruk av teknologi/digitale verktøy og nye arbeidsformer kan bidra til en mer effektiv samhandling internt i APA og eksternt med brukerne, som i hovedsak er HR- funksjonene i statlige virksomheter • Å kartlegge hvilke behov APAs brukere har til tjenester fra APA, og hvordan disse tjenestene kan tilbys på en mest mulig effektiv måte. Som en del av oppdraget er det utarbeidet fem casebeskrivelser av virksomheter som på forskjellige måter har anvendt teknologi for bedre samhandlingen internt og/eller med sine brukere. I tillegg er det gjennomført intervjuer med en referansegruppe og ledergruppen i APA. Rambøll har videre gjennomført en spørreundersøkelse blant alle HR-ledere i staten knyttet til deres forventninger til samhandling mellom den lokale og sentrale arbeidsgiverfunksjonen. Rambøll anbefaler at APA jobber systematisk med å etablere samhandling som arbeidsform. Med samhandling menes hvordan en arbeider sammen, kommuniserer og deler informasjon. I første omgang innebærer det at avdelingen kartlegger og dokumenterer sine arbeidsprosesser, og blir enige i framgangsmåten for å løse de sentrale ansvarsoppgavene som ligger til avdelingen. Som en del av prosessbeskrivelsene bør det framkomme hvilke forventinger som ligger til samhandling mellom hvilke seksjoner innen de forskjellige fagområdene.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk