Last ned som PDF

170 sider

13.82 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering

Vedlegg

Evaluering

Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering evalueringsrapport

På oppdrag fra Helsedepartementet fikk Sosial- og helsedirektoratet i 2003 i oppdrag å gjennomføre en uavhengig og helhetlig evaluering av tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved hjelp av en ekstern evaluator. Direktoratet besluttet i overensstemmelse med oppdragsgiver å dele evalueringsoppdraget i to deler. Den ene delen skulle ha et kvalitativt og prosessorientert fokus med utgangspunkt i rehabiliteringsarbeidet i kommunen. Etter anbudsutlysning fikk AIM ResearchBasedConsulting AS oppdraget med å gjennomføre den kvalitative delen av evalueringsoppdraget. Den andre delen av evalueringen ble utført av daværende Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer ved UiO gjennom en kvantitativ analyse av data om LAR-pasienter i seksjonens klientdatabase. Evalueringsperiode 1998 til årsskiftet 2003/2004. Hovedfunn: Systematisk rehabiliteringsinnsats og oppfølging av LAR-brukere gir resultater, blant annet ved at mange LAR-brukere er blitt bedre i stand til å dra nytte av andre tiltak og behandlingsformer, mange har kommet ut av et belastet miljø, antall overdoser er betydelig redusert, og mange LAR-brukere har fått vesentlig bedre fysisk og sosial funksjonsevne og bedre livskvalitet. LAR anses langt på vei som en vellykket strategi for rehabilitering av opiatavhengige og et utmerket skadereduserende tiltak. Evaluators beregning viser dessuten at nytte/kostnadsforholdet for LAR, sammenlignet med ”ikke-LAR” er klart positivt i et samfunnsøkonomisk perspektiv. I følge evalueringen har tiltaket imidlertid et klart forbedringspotensiale blant annet ved at resultater med hensyn til rusfrihet og rehabilitering varierer markert på landsbasis, og at ventetid til LAR varierer mye og til en viss grad er avhengig av bosted.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Universitetet i Oslo

Forfattere

Bente Vindedal, Leif-Erik Steen, Bjørn Larsen og Richard H. Knoff

Språk

norsk (bokmål)