Last ned som PDF

113 sider

1.38 MB

Forsiden av dokumentet Innvandring og integrering 2019–2020

Statusrapport

Innvandring og integrering 2019–2020

Rapporten er Norges bidrag til OECDs rapporteringsarbeid for migrasjonsutviklingen i medlemslandene, og inneholder statistikk for inn- og utvandring, og for indikatorer på integrering som bygger på data fra Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet. Det er også en oversikt over prinsipp og tiltak i innvandrings- og integreringspolitikken. Rapporten omhandler ulike former for innvandring, generell integreringspolitikk, kvalifisering, utdanning, arbeidsmarked, politisk deltakelse, barnevern, diskriminering, statsborgerrskap, offentlig ordskifte og holdninger, og politikk som gjelder migrasjon og utvikling.

Publisert

Eiere

Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet

Forfatter

Espen Thorud

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Nøkkelord

migrasjon og integrering