Last ned som PDF

78 sider

5.88 MB

Forsiden av dokumentet Undersøkelse av vegnære innsjøer i Norge

Kartlegging

Undersøkelse av vegnære innsjøer i Norge Vannkjemiske og biologiske undersøkelser - 2017

COWI AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet undersøkt 39 innsjøer i Sør, Vest, Midt og Nord-Norge i 2017. Hensikten med kartleggingen har vært å undersøke innsjøene med hensyn på salt- og oksygengradienter i topp-/bunnvann og mulig påvirkning fra vegrelatert forurensning. Det er prøvetatt toppvann (1 m dyp) og bunnvann (dypeste punkt) fra hver av innsjøene. Vannprøvene ble analysert på totalt organisk innhold (TOC), total fosfor (Tot-P), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), bly (Pb), sink (Zn), jern (Fe), mangan (Mn), antimon (Sb), kalsium (Ca), natrium (Na) og klorid (Cl). Det er blitt gjennomført profileringer av vannsøylen med måling av pH, konduktivitet, oksygen og temperatur. Det ble også gjennomført prøvetakning av planteplankton for å undersøke samfunnsstruktur i 8 av innsjøene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Halvor Saunes, Nina Værøy og Svein Ole Åstebøl

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9780130337757