Last ned som PDF

44 sider

0.46 MB

Forsiden av dokumentet Årsrapport Norad 2011

Årsrapport

Årsrapport Norad 2011

Norad ferdigstilte i februar 2011 sin nye strategi for perioden fram til 2015. Strategien fastslår Resultater i kampen mot fattigdom som Norads visjon, at Norad bidrar til å sikre bistandens kvalitet som vår virksomhetsidé, og respekt, integritet og kreativitet som våre verdier. Strategien framholder følgende hovedprioriteringer mot 2015: Bidra til å gjøre mottakerland bedre i stand til å nå sine egne utviklingsmål. Bruke mest ressurser på å følge opp de største satsingene i norsk utviklingspolitikk. Bidra til å fremme resultatfokus i, og formidle resultater av, hele bredden av norsk bistand. Frembringe og bruke kunnskap om hva som virker og hva som ikke virker, for å gjøre bistanden bedre. Være pådriver for samfunnsdebatten om bistand og utvikling Utvikle kompetanse, arbeidsformer og ledelse som bidrar til at Norad løser sammensatte oppgaver på en god måte. Det er Norads vurdering at etaten gjennom aktivitetene i 2011 i det vesentlige har svart på overordnete rammer og føringer for virksomhetens arbeid i 2011, gitt i Prop 1S 2010‐2011 og tildelingsbrev 1/2011. Norad har: Dokumentert og formidlet bredt om norsk utviklingsinnsats og dens resultater. I 2011 har vi hatt et særlig fokus på ”bistand og konflikt”. Les mer i resultatrapporten for 2011. Levert evalueringer i samsvar med plan, kommunisert funn og benyttet funnene i læringsprosesser. Bidratt til høyere kvalitet i forvaltningen gjennom økonomisk/finansiell rådgivning, resultatfaglige vurderinger, juridisk rådgivning og kvalitetssikring samt gjennom forvaltningsgjennomganger og utvikling av verktøy og opplæring. Forvaltet tilskudd i tråd med mål for den enkelte tilskuddsordning, oppdatert alle ordningsregelverk med krav til etiske retningslinjer og håndtert saker knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. Gitt faglig grunnlag for departementets politiske og budsjettmessige valg og levert faglig rådgivning og kvalitetssikring for å bidra til at tiltak som forvaltes av UD og utenriksstasjonene oppnår bærekraftige resultater i tråd med overordnete mål. Norad har arbeidet inn mot de mest sentrale multilaterale organisasjonene som forvalter norske bistandsmidler. Etterspørselen etter tjenester innen alle Norads kjerneoppgaver har vært høy. Innen faglig rådgivning var det en økning innen ren energi, miljø og klimatilpasning. Etterspørsel etter faglig støtte inn mot det multilaterale arbeidet økte også i 2011. Gjennom prioritering av ressursene, og ved bruk av ekstern kompetanse, har Norad tilpasset seg de utfordringene endring i tematiske prioriteringer og/eller økt etterspørsel representerer. Norads årsrapport for 2011 gir et innblikk i spennvidden i Norads arbeid.

Publisert

Mottaker

Norad

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788275486491