Last ned som PDF

152 sider

2.27 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009) : sluttrapport

Evaluering

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009) : sluttrapport syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Opptrappingsplanen for psykisk helse ble iverksatt i 1998 og strakk seg opprinnelig til 2006, men ble forlenget ut 2008. Som et ledd i myndighetenes iverksetting av planen fikk Norges forskningsråd i oppdrag av det daværende Sosial- og helsedepartementet (SHD) å stå for gjennomføringen av en forskningsbasert evaluering av Opptrappingsplanen. Forskningsrådet oppnevnte en styringsgruppe som ansvarlig for den faglige gjennomføringen av evalueringen. Styringsgruppen har bevilget midler til i alt 20 forskningsprosjekter som dekker et bredt spekter av temaer: kunnskap, åpenhet og forebygging; bedring i levekår; brukermedvirkning; virkemidler; tilgjengelighet til tjenestene; flyt og samarbeid i behandlingskjeden; kvalitet på tjenestetilbudet; frivillighet og tvang; kompetanseutvikling, utdanning og forskning. Denne sluttrapporten bygger på hovedresultatene fra de 20 prosjektene. Evalueringen av Opptrappingsplanen er en langvarig og tematisk bred systemevaluering. Hovedhensikten har vært å avdekke om virkemidlene i planen har bidratt til å oppfylle intensjonene. En bredt faglig sammensatt skandinavisk styringsgruppe har hatt det faglige ansvaret for gjennomføringen av oppdraget.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Norges forskningsråd

Forfattere

Karl Erik Brofoss og Frode Larsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-12-02678-0